SFS
Wijziging in I&R-heffing op komst

Wijziging in I&R-heffing op komst

Bron: Platform KSG

Op dit moment betaalt iedere houder van schapen of geiten een vast bedrag van 33,50 Euro per jaar, ongeacht het aantal dieren of mutaties. De kleinschalige houders, die gezamenlijk voor minder dan 10% van het aantal vervoersbewegingen zorgen, betalen hiermee meer dan 80% van de I&R kosten.
Omdat de overheidssubsidie wegvalt moet er vanaf 2014 een hoger bedrag worden opgebracht. In totaal ongeveer 1,8 mln Euro per jaar. Binnenkort zal het Ministerie van EZ een besluit nemen over de nieuwe I&R tarieven.

Het Platform KSG heeft stevig ingezet op de toepassing van het principe ‘de gebruiker betaalt’. Het doel van het I&R systeem is tracering van dierbewegingen ten einde risico’s voor de verspreiding van dierziekten en zoönosen zo veel mogelijk te beperken. Mutaties in het I&R systeem zijn gerelateerd aan vervoersbewegingen en daarmee ook aan de risico’s van verspreiding van ziekten. Toepassing van het principe ‘de gebruiker betaalt’ zou dus neerkomen op betaling per mutatie.

De gegevens die in de afgelopen 4 jaar in het I&R systeem zijn verzameld bevestigen overtuigend dat een groot deel van de houders nauwelijks gebruikt maakt van het systeem, terwijl zij net zo’n groot vast bedrag per houder betalen als grote houders en verzamelcentra met vele duizenden mutaties per jaar. Zo blijkt dat ieder jaar ruim 15.000 houders, die wel dieren in het systeem hebben geregistreerd, geen enkele mutatie hoeven door te voeren. Het Platform KSG heeft op basis van de door de Dienst Regelingen verstrekte cijfers over de exploitatiekosten berekend dat de vaste kosten niet meer dan 10 Euro per jaar bedragen.

Het meest recente voorstel van het Ministerie van EZ is een vast bedrag van 19 Euro per UBN en 0,25 Euro per geboorte-, aanvoer- of importmelding. Slachthuizen en verzamelcentra zouden 0,05 Euro per aanvoermelding gaan betalen.

Hoewel nog steeds onvoldoende, is dit voorstel een stap in de goede richting. De korting van 80% op de aanvoermeldingen door slachthuizen en verzamelcentra wijkt af van het principe ‘de gebruiker betaalt’.
Ons laatste voorstel is om een gelijk tarief van 0,25 Euro voor alle aanvoermeldingen te hanteren en de vaste heffing per UBN op 15 Euro te zetten. De vaste heffing komt hiermee dichter in de buurt van de werkelijke kosten per UBN.

De commerciële belangenorganisaties oefenen grote druk uit om de grootschalige houders en verzamelcentra te ontzien en wederom de kosten bij de kleinschalige houders neer te leggen. Deze partijen zijn niet gewend om te betalen voor een iets waarvan ze grootgebruiker zijn. Wij hebben het Ministerie opgeroepen om de eerder gemaakte principiële fout te herstellen en nu tot een redelijke en billijke regeling te komen.