SFS

Statuten

Statuten en huishoudelijk reglement van de Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap.
Ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente: Dossiernummer 08092068

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap
De vereniging is gevestigd in de gemeente Lochem

Doel

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel het zo raszuiver mogelijk fokken van het Skudde-schaap afkomstig uit de Baltische staten en Oost-Pruisen. De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door:

a. het aanleggen en bijhouden van een stamboekregister;
b. het organiseren en houden van beoordelingsdagen;
c. het geven van advies en voorlichting omtrent het ras;
d. het leggen en onderhouden van contacten met verenigingen en voorzover mogelijk met fokkers in het oorspronkelijke verspreidingsgebied;
e. het opstellen van een rasbeschrijving met alle raskenmerken,
f. het vastleggen van door de leden gezamenlijk te volgen gedragslijnen en/of code;
g. het aangaan van contacten met buitenlandse stamboekverenigingen;
h. het uitgeven van periodieke informatie en het voeren van propaganda;
i. alle andere wettige middelen, die aan het doel beantwoorden:
en voorts al datgene wat daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Leden, jeugdleden, ereleden en donateurs

Artikel 3

1. De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en donateurs.
2. Lid van de vereniging zijn natuurlijke meerderjarige personen en als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 zijn toegelaten. Lid van de vereniging kunnen ook zijn rechtspersonen met statutaire zetel in Nederland die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 zijn toegelaten.
3. Jeugdleden van de vereniging zijn minderjarige personen en als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 zijn toegelaten. Voor zover in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is vermeld, hebben jeugdleden dezelfde rechten en verplichtingen als leden.
4. Ereleden van de vereniging zijn personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur door algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.
5. Donateurs van de vereniging zijn personen, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag in het huishoudelijk reglement is vastgesteld.
6. De leden en jeugdleden zijn verplicht zich te onderwerpen aan deze statuten alsmede aan de reglementen van de vereniging.

Artikel 4

1. Als lid en jeugdlid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Jeugdleden behoeven de schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
2. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde lidmaatschap

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. Overlijden;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting;

2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving, welke tegen het einde van een verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van een lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit – met opgaven van reden(en) – in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt – ongeacht de reden of oorzaak – blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Geldmiddelen

Artikel 6

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. de contributies van de leden en de jeugdleden;
b. bijdragen van donateurs;
c. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenkingen;
d. eventuele andere baten.

2. Ieder lid en jeugdlid betaalt een contributie, waarvan de hoogte in de jaarvergadering door de algemene vergadering wordt vastgesteld, één en ander nader te regelen bij afzonderlijk reglement. Ereleden – voorzover niet tevens lid zijnde – betalen geen contributie, maar hebben overigens dezelfde rechten als de leden.

Bestuur

Artikel 7

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen. Het bestuur doet aan de algemene vergadering een voorstel tot vervulling van een vacature. Ten minste tien leden zijn eveneens bevoegd een voorstel in te dienen bij de secretaris voor de aanvang van de algemene vergadering
3. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
4. De leden van het bestuur genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Defungeren van het bestuur

Artikel 8

1. De bestuurders hebben zitting voor een periode van drie jaren en treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Volgens rooster aftredende bestuurders zijn terstond hernoembaar.
2. Behalve door aftreden volgens rooster, defungeert een bestuurder door:

a. schriftelijke opzegging door de besturuder, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, welke termijn door het bestuur kan worden bekort;
b. overlijden;
c. verlies van vrij beheer over zijn vermogen;
d. verlies van lidmaatschap van de vereniging;
e. ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. In tussentijdse vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van die persoon in wiens vacature zij zijn benoemd.
4. De algemene vergadering kan een bestuurder eveneens schorsen voor de tijd van ten hoogste drie maanden. Een dergelijk besluit vereist eenzelfde meerderheid als voor ontslag is vereist. een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop ven die termijn.

Bestuurstaken, vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bepaalt het algemene beleid.
2. Het bestuur is – met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering – bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van register goederen.
3. Het bestuur is – met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering – bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.
4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
6. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen; een dergelijke volmacht kan uitsluitend schriftelijk worden gegeven en dient de omvang van de volmacht duidelijk te omschrijven. een volmacht als bedoeld in dit lid dient te worden inschreven in het handelsregister van de in casu bevoegde Kamer van Koophandel, terwijl wijzigingen en intrekkingen van een dergelijke volmacht (welke wijziging en intrekking eveneens op schrift dienen te worden gezet) eveneens dienen te worden inschreven in het handelsregister van de in casu bevoegde kamer van Koophandel.

De algemene vergadering

Artikel 10

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden, de jaarvergadering. Het bestuur is verplicht in deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en – onder overlegging van de nodige bescheiden – rekening en verantwoording af te leggen over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, terwijl het bestuur tevens de begroting en de plannen voor het lopende en het komende boekjaar aan de algemene vergadering voorlegt.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering een commissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur en in bijzonder de penningmeester tot décharge.

Artikel 11

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden, jeugdleden en ereleden te zenden schriftelijke convocatie, met opgave van de te behandelen punten.
2. Behalve de in artikel 10 genoemde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen gehouden worden zo dikwijls twee leden van het bestuur dit wenselijk achten, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen punten wordt verzocht door tenminste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden.
3. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 2 is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
4. Besluiten kunnen ook buiten de algemene vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk, al dan niet per enig communicatiemiddel, omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
5. Indien de in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen, mits in de vergadering alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

Besluitvorming, stemrecht

Artikel 12

1. Alle leden en jeugdleden hebben toegang tot de algemene vergadering, voor zover zij niet zijn geschorst. tevens hebben ereleden toegang tot de algemene vergadering. Ter vergadering heeft ieder lid, jeugdlid en erelid elk één stem, met dien verstande dat voor wat betreft jeugdleden het stemrecht toekomt aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, die zelf geen lid van de vereniging behoeft te zijn.
2. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.
3. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een andere meerderheid voorschrijven.
4. Bij staking van stemmen over voorstellen betreffende zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Bij reglement kunnen nadere regels omtrent de stemprocedure opgenomen worden.
7. Een lid kan zich ter vergadering door een gevolmactigd ander lid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.

Boekjaar

Artikel 13

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Statutenwijziging

Artikel 14

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Artikel 11 lid 4 en 5 zijn op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.

Artikel 15

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 16

1. Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing op de oproeping en het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor zodanige doeleinden – te bepalen door de algemene vergadering – als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk en nodig van kracht.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de wettelijke termijn berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Reglementen, stamboekreglement, keuringsreglement

Artikel 17

1. De algemene vergadering kan bij afzonderlijke reglementen nadere regels geven omtrent de in de statuten opgenomen bepalingen.
2. Wijziging van een reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. De algemene vergadering stelt bij afzonderlijk reglement een stamboekfokreglement op, welk stamboekfokreglement onder meer regelt de inschrijving van de dieren in de stamboeken. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is op dit stamboekfokreglement van overeenkomstige toepassing.
4. De algemene vergadering stelt bij afzonderlijk reglement een keuringsreglement op, welk keuringsreglement onder meer regelt de beoordeling van de dieren. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is op dit keuringsreglement van overeenkomstige toepassing.
5. Een reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet en/of deze statuten.

Onvoorzien

Artikel 18

In alle gevallen waarin deze statuten en/of het reglement niet voorzien beslist het bestuur, onder gehoudenheid de beslissing in de eerstvolgende ledenvergadering mee te delen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Artikel 1 RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN

De Ledenvergadering wordt gevormd door de stemgerechtigde leden. De leden hebben recht alle vergaderingen bij te wonen en deel te nemen aan de door de vereniging te organiseren keuringen en andere activiteiten. Het recht om voorstellen in te dienen. Het recht om gekozen te worden voor een der bestuursfuncties. In de statuten is vastgelegd dat leden de plicht hebben zich te onderwerpen aan de statuten alsmede reglementen van de vereniging.

Artikel 2 ANTIDISCRIMINATIEBEDING

Tussen (aspirant-) leden of (aspirant-) aangeslotenen mag niet worden gediscrimineerd.

Artikel 3 GESCHILLEN

Geschillen tussen leden of fokkers onderling of een lid of fokker en het bestuur, ook indien dit slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met de statuten of reglementen van de vereniging zullen eerst worden voorgelegd aan een mediator om te worden opgelost middels onafhankelijke mediation. Deze kosten worden door beide partijen gelijk verdeeld. Slechts indien partijen hun medewerking hebben verleend aan mediation en de pogingen tot bemiddeling door de mediator toch niet succesvol waren, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 4 BETALINGEN

De contributie kan elk jaar tijdens de Ledenvergadering worden vastgesteld. De contributie dient te worden voldaan voor 1 maart van het lopende jaar. Elk nieuw lid verplicht zich tot het betalen van inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt vierenhalf euro. Jeugdleden betalen vijftig procent van de contributie. De minimale bijdrage voor donateurs bedraagt tien euro. Tarieven voor inschrijvingen, overschrijvingen en keuring van dieren, worden in de jaarvergadering vastgesteld.

Artikel 5 LEIDING BESTUURSFUNCTIES EN VERKIEZINGEN

De leiding van de vereniging is opgedragen aan het Bestuur. De bestuursleden kunnen op de Ledenvergadering met meerderheid van stemmen worden gekozen.
De Voorzitter wordt in functie gekozen bij absolute meerderheid van stemmen. De overige bestuursfuncties worden door het Bestuur onderling verdeeld.

Artikel 6 BELASTING EN TAKEN DER BESTUURSLEDEN

Het Bestuur is belast met de leiding van alle zaken betreffende de vereniging. De Voorzitter zit de leden- en bestuursvergaderingen voor en leidt de vereniging. De Secretaris voert de correspondentie en is belast met het houden van het archief. Hij/zij maakt een jaarverslag en maakt notities van Leden- en Bestuursvergaderingen.
De Penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en is daarvoor aansprakelijk jegens de vereniging. Bedragen welke groter zijn dan tweehonderdvijftig euro kunnen alleen door twee gemachtigden van het bestuur van de bank of girorekening worden gehaald of overgeschreven naar een andere rekening. Hij/zij stelt een duidelijk verslag samen van de ontvangsten en uitgaven van het lopende boekjaar ter behandeling van de jaarvergadering. Er wordt uit en door de leden een kascommissie gekozen voor het nazien van de boeken en bescheiden van de penningmeester. De kascommissie brengt een verslag uit op de jaarvergadering. Tussentijdse controle is mogelijk mits de penningmeester tien dagen tevoren hiervan in kennis wordt gesteld. Elk jaar treedt een van de kascommissieleden af en wordt een nieuw lid gekozen.

Artikel 7 LEDENVERGADERING

De oproeping van de jaarlijkse ledenvergadering geschiedt schriftelijk en tenminste 6 weken voor de vergadering. In de maanden juli en augustus worden geen vergaderingen belegd.

Artikel 8 STAMBOEKREGISTER

Het bestuur draagt zorg voor het aanleggen van een stamboekregister en houdt dit bij. In het stamboekregister worden alleen dieren opgenomen, waarvan de ouders zijn opgenomen in het stamboekregister en volgens voorschrift zijn gemerkt. Andere dieren kunnen worden opgenomen in het stamboekregister als, tijdens een speciaal hiervoor te houden keuring, de dieren voldoen aan de in het keuringsreglement gestelde kenmerken.

Artikel 9 KEURDAG

Op de jaarlijkse Ledenvergadering wordt de jaarlijkse keur-/bespreekdag van de volwassen dieren vastgesteld.

Voor akkoord,
Voorzitter: N. Grondsma
Secretaris wnd. penningmeester: M.J. Bouta
Stamboekadministratie: R. Belshof
Bestuurslid : P.G.J. Groot
Bestuurslid : A. Louwers

Juni 2023