SFS

Fokreglement

Uitgave: Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap.
Oostwold, mei 2015

1. Begrippen
Dier: elke ooi, ram of lam van het Skudde-ras;

Stamboek: een afstammingsregistratie die voldoet aan de eisen van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en voor de leden is in te zien via de online dierregistratie;

Dierregistratie: een (elektronisch) systeem van registratie van Skudde-schapen, bevattende het stamboekregister als bedoeld in art.2 van de statuten;

Stamboekadministratie: een door het bestuur aangewezen bestuurslid dat toeziet op kwaliteit en volledigheid van aangeleverde stamboekgegevens, en fokkers adviseert, ondersteunt of, indien nodig, corrigeert. Deze functionaris is meldingplichtig aan het bestuur en informeert jaarlijks en ad hoc over de staat van de populatie;

Houder: elk SFS-lid dat Skudde-schapen in bezit heeft;

Fokker: elk SFS-lid dat Skudde-ooien laat dekken door een Skudde-ram;

Registratienummer: oornummer of levensnummer volgens de regels van de EU;

Stamboekstatus: de in de dierregistratie vastgelegde status van een dier op basis van keuring. Niet-gekeurde dieren krijgen de letter N.

Stallijst: online registratieoverzicht van alle dieren die bij de houder lopen;

Dektijd: het seizoen waarin de dekram bij de ooien wordt geplaatst, in de regel het herfstseizoen. (Door de niet-seizoensgebonden vruchtbaarheid van Skuddes kan een andere periode als dektijd gelden);

Proefdekking: een fictieve dekking binnen de dierregistratie waarmee de fokker voorafgaand aan de feitelijke dekking het inteeltpercentage van de lammeren kan uitrekenen;

Dekking: het daadwerkelijk plaatsen van een ram bij ooien.

I&R: het overkoepelend landelijk dierregistratie-systeem waarin elke schapenhouder registratieplicht heeft;

Afstammingsbewijs: binnen de dierregistratie is voor elk dier een, voor de leden raadpleegbaar en printbaar, afstammingsbewijs aanwezig, waarop in ieder geval staat vermeld:
* Registratienummer;
* Werknummer;
* Geslacht;
* Geboortedatum;
* Ras;
* Eigenaar;
* Locatie;
* Kleur van de wol;
* Inteeltpercentage;
* X_ling (een- of meerling);
* Stamboekstatus en vaststellingsdatum;
* Wel of niet actief.

Stamboekcertificaat: een door de stamboekadministratie gewaarmerkt afstammingsbewijs van een goedgekeurd dier.

2. Inschrijving
Alleen fokkers/leden van de vereniging hebben het recht om dieren ter inschrijving in het stamboek aan te bieden.

3. Dierregistratie
Elk lid krijgt toegang tot zijn persoonlijke dierregistratie middels een gebruikersnaam en een wachtwoord. In de dierregistratie is een actuele ledenlijst te raadplegen met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, UBN en stalnaam van alle leden. In de dierregistratie kan van elk dier een afstammingsbewijs worden geraadpleegd. Van goedgekeurde dieren kan door de eigenaar een stamboekcertificaat worden opgevraagd bij de stamboekadministratie, tegen het geldende tarief.

4. Stamboekstatus
Alle dieren in de dierregistratie zijn voorzien van een stamboekstatus. De gebruikte coderingen zijn:
N – Niet-gekeurde dieren.
G – Goedgekeurde dieren.
H – Goedgekeurde ooien, waarvan de herkomst niet aantoonbaar is.
P – Pre-registratie, in afwachting van keuring voor H-status.
V – Twee jaar na goedkeuring vervalt de status van een ram en dient deze opnieuw te worden gekeurd.
X – ‘P’ dieren, waarbij tijdens keuring is gebleken dat het geen Skuddes betrof.
O – Dieren waarbij tijdens keuring is gebleken dat deze onvoldoende stamboekwaardig zijn.

5. Deklijst
Informatie in de dierregistratie is door leden in te zien en deels te muteren. Het actueel en compleet houden van de aanwezige informatie is een taak van de leden.

De fokker draagt er zorg voor, uiterlijk na afloop van de dektijd, in de dierregistratie een opgave te doen van een dekking. Bij deze opgave moet het volgende vermeld worden;
– het registratienummer van de ingezette ram,
– de registratienummers van de ooien die door deze ram gedekt zijn,
– de datum waarop de ram bij de ooien is toegelaten.

In afwijking van online opgave kan de fokker er voor kiezen om per gewone post of per e-mail zijn deklijst naar de stamboekadministratie te sturen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier op de website.
In geval fokker geen eigenaar is van de dekram moet een dekverklaring, getekend door de eigenaar van de ram, naar de stamboekadministratie worden gestuurd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier op de website.

Een ram wordt vanaf vier maanden als volwassen ram beschouwd en als zodanig in staat ooien te bevruchten.

Bij een afwijkende dekperiode moet eveneens een dekking opgegeven worden via bovenstaande procedure. Alle ingezette dieren moeten in het stamboek ingeschreven zijn.

6. Fokkers
Als fokker van een dier wordt diegene beschouwd die op de dag van de geboorte als eigenaar van de ooi in de dierregistratie staat vermeld. De fokker zorgt voor tijdige registratie van alle op zijn fokkerij geboren lammeren in de dierregistratie. Een aanmelding is tijdig wanneer deze binnen acht (8) weken na geboorte plaatsvindt.

De fokker is verantwoordelijk voor een actuele stallijst bij zowel I&R als SFS en registreert onmiddellijk aan- en afvoer in de dierregistratie.

De fokker handelt overeenkomstig de richtlijnen “Verordening fokken op terugdringen TSE gevoeligheid bij schapen”. De fokker conformeert zich eveneens aan wettelijk én verenigingsbeleid inzake het tegengaan van inteelt en erfelijke ziekten en/of gebreken. Indien de fokker verzoekt tot opname van onbekende dieren in het stamboek werkt hij mee aan een spoedige keuring en volgt hij de door het bestuur voor het onbekende dier opgestelde nadere voorwaarden inzake beperking inteelt en tegengaan erfelijke ziekten en/of gebreken.

7. Hulpstamboek
In het geval dat een lid ooien in het stamboek wil laten opnemen, waarvan de herkomst niet aangetoond kan worden, geldt de volgende procedure:
– De ooien worden door de stamboekadministratie voorzien van stamboekstatus P (pré-keuring) en op niet-actief gezet.
– Binnen één kalenderjaar dienen de ooien te worden gekeurd. Bij een keuringsuitslag van minimaal B+ wordt de stamboekstatus aangepast naar H, maar blijven de ooien op niet-actief staan.
– Om uit te sluiten dat er ooien met een niet-toegestaan allel voor scrapie/TSE (VRQ) worden toegelaten tot het stamboek, zal aansluitend bloedonderzoek moeten worden verricht. Bij een positieve uitslag van dit onderzoek worden de ooien op actief gezet door de stamboekadministratie.
– Bij tegenvallende keuringsuitslag of negatieve uitslag van het bloedonderzoek, blijven de ooien als niet-actief in de dierregistratie aanwezig, maar verandert de stamboekstatus in X (afgekeurd).

Nakomelingen van ooien met een H-status kunnen, indien een goedgekeurde stamboekram is ingezet als vader, na goedkeuring worden opgenomen in het stamboek met status G.

8. Import
Dieren die vanuit het buitenland geïmporteerd zijn, kunnen alleen in het stamboek worden ingeschreven na overlegging van de volgende bescheiden:
– Een bewijs van ras, herkomst en foto, afgegeven door een erkende buitenlandse stamboekvereniging.
– Uitslag van bloedonderzoek naar genotype voor scrapie/TSE om de aanwezigheid van het niet-toegestane VRQ allel uit te sluiten.

Wanneer aan deze eisen wordt voldaan, kunnen de dieren rechtstreeks in het stamboek worden ingeschreven en wordt de status op basis van keuring vastgesteld. In alle andere gevallen geldt de procedure als beschreven in 7. Hulpstamboek.

9. Scrapie
De fokker/eigenaar voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving ten aanzien van scrapie én aan de eisen gesteld door de vereniging.

De vereniging streeft ernaar om op de langere termijn te fokken met overwegend ARR/ARR dieren. Om dit streven te waarborgen moét een fokker, die een dekram wenst in te zetten waarvan niet is aangetoond dat deze ARR/ARR is, hiervoor vrijstelling aanvragen bij de stamboekadministratie. Deze kan worden verkregen in de vorm van een dekcertificaat.

De fokker/eigenaar doet na bloedonderzoek op scrapiegevoeligheid de stamboekadministratie een kopie van het laboratoriumonderzoek toekomen voor verwerking van de resultaten in de dierregistratie.

10. Opgave van de geboorte
De volgende geboortegegevens moet de fokker binnen acht (8) weken na de geboorte ingevoerd hebben in de dierregistratie:
* Naam
* Registratienummer
* Geboortedatum
* Geslacht
* Kleur van de wol
* Ouders
* Naam van de fokker
* Een- of meerling

11. Controle stallijst
De houder werkt mee aan een actuele en correcte dierregistratie, controleert de eigen stallijst en verwerkt wijzigingen binnen zijn kudde direct in zijn dierregistratie. Indien de houder diergegevens, na waarschuwing door of namens het bestuur, niet binnen een redelijke termijn verstrekt of onjuist verstrekt, wordt het betreffende dier op niet-actief gezet door de stamboekadministratie. Indien de houder, ook na verstrijken van de hieraan door of namens het bestuur gestelde redelijke hersteltermijn, diergegevens bij herhaling niet of onjuist verstrekt, worden al zijn dieren op niet-actief gezet. Na een stal-inspectie bij het lid ter plaatse kan de registratie weer worden hervat. De inspectiekosten voor registratiehervatting zijn voor rekening van de houder.

12. Inzending opgave dieren
In de laatste maand voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar wordt de in de dierregistratie bekende stallijst naar het lid verzonden met verzoek om deze op juistheid te controleren. Wanneer de stallijst niet correct is, dient het lid zijn dierregistratie op orde te brengen. De stallijst dient tevens voor de bepaling van de hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging.

13. Identificatie
Uiterlijk acht (8) weken na de geboorte dienen de lammeren te zijn voorzien van registratienummers, oormerken cq bolus conform de geldende regelgeving.
Bij omnummering of verlies moeten zowel de oude als de vervangende registratienummers van de oormerken cq bolus onverwijld binnen de dierregistratie worden gemeld.

14. Stalnaam
Ieder lid mag een stalnaam voeren.

15. Website
De leden worden via de website www.skudde.nl op de hoogte gehouden van gebeurtenissen, keuringen, uitslagen en eventuele bijzonderheden van het afgelopen jaar. Ook worden nieuwsbrieven per mail verstuurd. Op de website is ook de rasbeschrijving van het Skuddeschaap opgenomen.

16. Kuddebestand
Door het Bestuur wordt jaarlijks een Kuddebestand aan de leden ter beschikking gesteld. Het Kuddebestand bevat de stallijsten van alle houders. Daarnaast worden in het bestand de keuringen, uitslagen en eventuele bijzonderheden van het afgelopen jaar vermeld.

17. Wijzigingen
Tot wijzigingen of aanvullingen in dit reglement kan slechts besloten worden in de Ledenvergadering met een volstrekte meerderheid van stemmen.

 

Dit fokreglement is tijdens de ALV van 31 mei 2015 goedgekeurd.